ETICKÝ KODEX ZÁTIŠÍ

Etický kodex Zátiší je soubor pravidel závazný pro všechny zaměstnance a pracovníky Zátiší. Při jeho tvorbě vycházíme ze základních etických a morálních hodnot s důrazem na vytváření bezpečného domácího prostředí a zachování důstojnosti všech našich klientů. Kodex určuje standardy chování pracovníků k rezidentům Zátiší, jejich příbuzným, ke spolupracovníkům, k zaměstnavateli i k veřejnosti.

Jsme profesionálové. Pomáháme našim klientům žít běžným způsobem jejich života s důrazem na co největší podporu v samostatnosti jednoho každého z nich. Podporujeme jejich nezávislost, respektujeme individualitu. Jednáme empaticky.


NAŠE ZÁSADY

1)    Podporujeme klienty ve vědomí vlastní odpovědnosti.

2)    Jednáme tak, abychom chránili důstojnost klientů.

3)    Všem klientům se věnujeme se stejným úsilím bez jakékoli formy diskriminace. Respektujeme jedinečnost každého člověka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, rodinný stav, zdravotní stav, sexuální orientaci, ekonomickou situaci, náboženské a politické přesvědčení.

4)    Chráníme soukromí klientů a jsme si vědomi důvěrnosti jejich sdělení. Informace zjišťujeme s ohledem na jejich potřebnost při zajištění služeb. Bez klientova souhlasu informace neposkytujeme.

5)    Podporujeme klienty při hledání možností jejich zapojení při řešení vlastních problémů.

6)    Jsme si vědomi svého postavení vůči klientům, nezneužíváme jejich důvěry ve svůj prospěch.

7)    Dáváme přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy.

8)    Nevnucujeme klientům své osobní přesvědčení a postoje (náboženské, politické…).

9)    Nevnášíme do rozhovoru s klientem své osobní ani pracovní problémy.

10) Dodržujeme mlčenlivost.

11) Od klientů ani jejich příbuzných nepřijímáme dárky ani pozornosti, o nichž by bylo možné se domnívat, že je za ně očekávána protislužba či zvýhodnění klienta, které by mohly narušit profesionální přístup ke klientovi, nebo které by bylo možno považovat za odměnu za práci.

NAŠE POVINNOSTI

Každý zaměstnanec nebo pracovník Zátiší je povinen

1)    V případě, že vnitřní pravidla a procesy nevyhovují praxi – upozornit na ně svého nadřízeného, navrhovat jejich změny a úpravy.

2)    Konzultovat s kolegou nebo nadřízeným všechny situace, ve kterých si neví rady.

3)    Sdělit nadřízenému případné výrazné antipatie nebo sympatie vůči některému
z klientů, které by mohly mít vliv na spravedlivé poskytování pomoci.

4)    Informovat zaměstnavatele o všech skutečnostech, které by mohly ovlivnit kvalitu poskytovaných služeb.

5)    Respektovat rozdíly v názorech a praktické činnosti svých kolegů. Kritické připomínky nesdělovat před klienty, jejich příbuznými, kolegy ani veřejností, ale pouze danému kolegovi nebo nadřízenému a vždy na vhodném místě a vhodným způsobem.

6)    V zájmu klienta úzce spolupracovat s ostatními kolegy. Nesmí dopustit, aby antipatie nebo sympatie k některému z kolegů negativně ovlivnily spolupráci a tím kvalitu odvedené práce.

7)    Dodržovat pracovní pozici, kterou má v týmu, a nezasahovat do kompetencí jiných profesí.

8)    V případě neetického, neprofesionálního nebo nelegálního jednání kolegy osobně
na tuto skutečnost kolegu, který se takového jednání dopustil, upozornit. V případě, že nedojde k nápravě tohoto jednání, je povinen o této skutečnosti informovat nadřízeného.

9)    V případě mimořádné potřeby (náhlé zvýšení potřeb klienta, onemocnění kolegy atd.) se podílet na plánovaném zajištění služeb.

10)  Nezneužívat jméno, logo, mailovou nebo poštovní adresu firmy, telefon či profil na sociálních sítích pro vyjadřování svých osobních postojů (náboženských, politických, filosofických).

11) Vždy, tedy i před zahájením pracovní doby, jednat tak, aby byl schopen svou práci odvádět v řádné kvalitě.

12) Vždy zachovávat mlčenlivost.

Jsme si vždy vědomi svých lidských a odborných omezení. Pokud s klientem nemůžeme dále pracovat sami, sdělíme mu to (nebo jeho příbuzným), předáme informace o dalších formách pomoci, pomůžeme zprostředkovat setkání s příslušnými odborníky.

Etický kodex Zátiší je k dispozici v ředitelství Zátiší, na recepci, v knihovně a na webu. Zaměstnanci a pracovníci Zátiší se s ním seznamují nejpozději při nástupu do zaměstnání.

ETICKÝ KODEX ZÁTIŠÍ
PROČ ZÁTIŠÍ

CO JE NOVÉHO


  • 30.3.2020 PODĚKOVÁNÍ Rezidence Zátiší děkuje všem, kteří nám v tomto nelehkém čase drží palce. Našimi dobrovolnými podporovateli se stali: 1/ Vietnam Golf Club in Prague. z.s – finanční příspěvek na ochranné pomůcky 30.000,- Kč + dodávka 100 látkových roušek 2/ Jana Vňuková s rodinou – dodávka látkových roušek 3/ Martin Tůma – zapůjčení bytu pro zdravotnický personál Alzheimer Home 4/ Petr Lysoněk – zajištění nákupu respirátorů PPF3 za příznivou cenu v počátku pandemie 5/ Fay Frydrýnová – dodávka látkových roušek